Polityka prywatności

Dziękujemy bardzo za Państwa zainteresowanie ochroną danych na stronie internetowej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” w Częstochowie. Pragniemy, aby użytkownicy strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik jakości i dbałości o Klienta, Kontrahenta oraz Członka Spółdzielni.
Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” w Częstochowie.

Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawą prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Administratorem Danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” z siedzibą w Częstochowie Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000156010, Nr NIP 573-010-49-96, Nr Regon: 000428442.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: Agnieszka Myśliwiec nr tel 34-3780278, e-mail: iod@spolem.czest.pl.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ( cel / podstawa prawna przetwarzania)

Administrator przetwarza dane osobowe Członków Spółdzielni na podstawie deklaracji członkowskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółdzielnię z jej członkami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych poszczególnych Członków Spółdzielni pracownikom Administratora tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania Administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stosunkiem prawnym istniejącym między Członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią.
Członek Spółdzielni może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Członka Spółdzielni, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Członka Spółdzielni, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
Administrator przechowuje dane osobowe Członka Spółdzielni przez czas trwania stosunku członkostwa oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

KONTRAHENCI ( cel / podstawa prawna przetwarzania)

Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym, tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania Administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.
Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, prawi wolności.
Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.

KLIENCI SKLEPÓW STACJONARNYCH ( cel / podstawa prawna przetwarzania)

Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
a) W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym (alkohol, papierosy) sprzedawca uprawniony jest do skontrolowania wieku żądając wgląd do dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) W sklepach stacjonarnych sieci jest monitoring zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Spółdzielni. W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celu prewencji i wykrywania przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych klientów, pracowników i własności Spółdzielni. Użycie kamer bezpieczeństwa jest sygnalizowane przez wyraźnie widoczny piktogram w sklepach.
c) Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura, dane niezbędne do jej sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych i będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. (W celu realizacji tych praw Członek Spółdzielni, Kontrahent, Klient powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: iod@spolem.czest.pl lub korespondencyjnie pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko, adres, a także opisać, czego dotyczy żądanie );
b) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „SPOŁEM ZNACZY RAZEM” ( cel / podstawa prawna przetwarzania)

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej „Program”) jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”, Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa.
Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  c) dezaktywacja punktów;
  d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  e) wymiana punktów na nagrody;
  f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora.
 2. w celach marketingowych;
 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).
  Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:
 5. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 6. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 7. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;
  Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
 8. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 – także udzielona przez nich zgoda).
  W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).
  Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.
  Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
  Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.
  Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.
  W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.czestochowa.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym spolemznaczyrazem@spolem.czest.pl
  Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.czestochowa.spolem.org.pl

  FORMULARZ KONTAKTOWY / KONTAKT MAILOWY / KONTAKT TELEFONICZNY (Cel przetwarzania danych / podstawy prawne)

Wpisywane tu przez Państwa dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Państwa zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność, Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego
Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6. ust. 1. lit. f RODO).
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność, Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego spolemznaczyrazem@spolem.czest.pl

SUBSKRYBENCI FANPAGE’A SPOŁEM PSS JEDNŚĆ W CZĘSTOCHOWIE (Cel przetwarzania danych / podstawy prawne)

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Społem PSS Jedność w Częstochowie w serwisie Facebook (dalej „fanpage”)
„Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
  Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.
  Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w następujących celach:
 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Społem PSS Jedność w Częstochowie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
  Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
  anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 • Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej, podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.
 • Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
 • -dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc.,
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. (W celu realizacji tych praw powinno zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: iod@spolem.czest.pl lub korespondencyjnie pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” Al. Wolności 83/85, 42-200 Częstochowa, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko, adres, a także opisać, czego dotyczy żądanie );
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.